Struktur för det Systematiska arbetsmiljöarbetet

Här finner du en översikt och struktur av grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Rutiner är tänkta att underlätta arbetsmiljöarbetet. När man behöver åtgärda eller agera i en arbetsmiljöfråga hjälper det att ha tänkt igenom vad som behöver göras. Det kan resultera i att man för arbetet behöver policies, handlingsplaner eller handlingsplanering för hur det ska hanteras och dokumenteras. Tanken med rutiner är att ha en beredskap innan ett det händer.

Om man ska jämföra AFS 2001:01 som ett styrdokument mot exempelvis ISO-systemet så är det följande som är skall-krav (ska skriftligen dokumenteras, vissa begränsningar för företag med 10 eller färre anställda).

Det ska finnas en organisation för arbetsmiljöarbetet med arbetsgivarens representanter, skyddsombud, eller arbetsstagarrepresentanter. En uppdelning i ansvarsområden, fysiskt eller organisatoriskt. Organisationens arbetsformer -skyddskommitte, mötesfrekvens och arbetsuppgifter,

Kontinuiteten skapas genom rutiner och processer, där beskrivs vilken policy som gäller, vad som ska göras när det är aktuellt exempelvis när en skyddsrond ska genomföras, vad ska göras vid en olycka eller när en rehabilitering blir aktuell. Allt i avsikt att följa lagstiftning och föreskrifter och uppfylla reglerna om samverkan, exempelvis;  

 • Arbetsmiljöpolicy inkl. trafiksäkerhetspolicy

 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, delegering

 • Riskbedömning inklusive handlingsplaner 

 • Informationsansvar, introduktion, utbildning,

 • Samordningsansvar

 • Rutiner för anmälan, uppföljning och utredning av allvarliga tillbud och olyckor

 • Årlig uppföljning (ständiga förbättringar) 

”Nyttiga och nödvändiga” kunskaper i företaget till följd av ovanstående

 • Kontroll på föreskrifter som innehåller sanktionsavgifter, kostnad mellan 5.000 -1.000.000:-,.

 • Kontroll på föreskrifter där regelbrott kan ge påföljd i form av viten, förbud eller förverkanden.

 • Kontroll på föreskrifter där det krävs skriftlig redovisning av riskbedömningar och handlingsplaner.

 • Kontroll på föreskrifter som arbetsutrustning, maskiner, kemikalier, arbetsplatsens utformning, m.fl. Det kan handla om dokumentation av utbildningsbevis, tillstånd, kontroll (förut besiktning), genomförda egenkontroller förteckningar (kemiska ämnen och produkter), behörigheter (YKB, ADR) mm.

Beredskap Nedan följer exempel på några föreskrifter som innehåller regler där det kan vara bra att skapa ”rutiner”, "policies" och ”handlingsplaner eller handlingsberedskap"”, bl.a.följande;