Mål & Vision

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, PAF, ska vara bäst på arbetsgivarservice, det självklara valet för branschens företag med verksamhet i Sverige och ska med kompetens, effektivitet och engagemang stödja medlemmarna i alla frågor som rör för­hållandet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Genom rådgivning och utbildning ska PAF bistå medlem­marna i frågor om kollek­tivavtal, lönebildning, förhand­lingsfrågor och andra frågor som berör medlemmarna i deras egenskap av arbetsgivare. Slutna kollektivavtal ska vara konkurrensneutrala och underlätta långsiktig plane­ring i företagen.

PAF ska aktivt medverka till att regelver­ket och lönebildningen på arbets­marknaden utformas så att de gyn­nar medlemsföretagens utveckling och medverkar till att stärka deras konkurrenskraft. PAF ska också aktivt medverka till att utbildnings- och rekryteringsförutsättningarna är sådana att branschens behov av kompetent personal tillgodoses.