Om Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund är ett förbund inom Transportföretagen. I dag har vi 35 medlemsföretag med drygt 2.700 anställda. Våra medlemsföretag är företag som bedriver tillverkning av eller handel med Petroleumprodukter i Sverige.

En av våra huvuduppgifter är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med Svenska Transportarbetareförbundet, Unionen, Ledarna samt Sveriges ingenjörer . Vidare bistår vi våra medlemmar med rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor, förhandlingshjälp, hjälp med avtalstolkning och med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen. För våra medlemmar arrangerar vi även kurser inom bland annat arbetsrätt och ledarskap.

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund ingår i Transportföretagen, en samarbetsorganisation inom Svenskt Näringsliv som består av nio arbetsgivar- och/eller branschförbund inom transportnäringen. I samarbete med Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor relevanta för våra branscher.

Som medlem får du professionell rådgivning och juridisk hjälp liksom rabatter på bland annat avtalsförsäkringar samt ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen har huvudkontor i Stockholm med nio regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder.

Med Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund, PAF, avses såväl förbundet som servicebolaget PAF Service AB.

Om Förbundet:

Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Genom PAF Service AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds medlemmarna service genom exempelvis rådgivning, förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister,  informationsmöten, utbildningar samt informationsmaterial.