Företagsinterna utbildningar

Företagsanpassning av kurser har kommit att bli allt vanligare.

Skälen till detta är flera: Först och främst kommer kursinnehåll och genomförande att ligga närmare företagets och medarbetarnas intressen och behov. En annan fördel är att de som normalt arbetar tillsammans också utbildas tillsammans, vilket gör det lättare att använda de inhämtade kunskaperna praktiskt i vardagen.

Vi utgår från förutsättningarna i det egna företaget och sätter oss in i företagets aktuella situation, historia och framtid.

Med ledning av de utvecklingsbehov som uttrycks från företagets sida gör vi ett förslag på utbildningsupplägg och utbildningen blir således både innehållsmässigt och tidsmässigt företagsanpassad.

Vi hjälper till med följande ämnen, antingen i separat kursform eller som avsnitt i hela utbildningar:

  • Arbetsrätt och kollektivavtal

  • Löneadministration

  • Praktiskt arbetsmiljöansvar

  • Tjänstemannaavtalskurs

  • Uppsägning och omplacering.