Exempel på arbetsmiljöuppgifter

Uppgiftsfördelningen, delegeringen kan ske i olika nivåer: Övergripande finns ett ansvar för organisationens rutiner och administration; lokalt ska man ansvara för att de rutiner som finns följs, genomförs och avrapporteras, vilket kan i sin tur kan delegeras för att genomföras och avrapporteras utifrån givna rutiner. Exakt hur man fördelar är en uppgift för ledningen.

Arbetsmiljöuppgifter, den som fått en delegering ska:

Säkerställa att gällande lagar samt föreskrifter från Arbetsmiljöverket följs och att all personal känner till och följer företaget arbetsmiljöpolicy, interna regler, mål och rutiner.

Vara lyhörd och samarbeta med skyddsombud och medarbetare i arbetsmiljöfrågor, arbeta aktivt med medarbetarundersökningen och dess resultat.

Arbeta förebyggande med arbetsmiljö inom viktiga områden såsom ergonomi, stresshantering, fysiska, kemiska och organistoriska risker.

Verka för en inkluderande arbetsmiljö som är anpassad efter individers olika förutsättningar, skapa förutsättningar för att medarbetarna ska trivas, ta ansvar och vilja utvecklas inom företaget.

Aktivt arbeta för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där trakasserier och kränkande särbehandling inte existerar. Om detta sker så finns en särskild rutin att följa.

 • Genomföra riskbedömningar när ändringar i verksamheten planeras

 • Ta initiativ till och medverka att skyddsronder genomförs och ansvara för att genomföra relevanta handlingsplanerade åtgärder 

 • Regelbundet följa upp arbetet tillsammans med skyddsombud och medarbetare så att brister upptäcks och åtgärder genomförs för att minska ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar

 • Löpande övervaka att personal följer aktuella skyddsföreskrifter och arbetsinstruktioner, samt använder personlig skyddsutrustning där det behövs

 • Rapportera, följa upp och utreda arbetsskador, olyckor, tillbud och arbetsrelaterade sjukdomar samt anmäla till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

 • Vid behov rapportera och följa upp skador och risker till företagsledningen och arbetsmiljökommittén

 • Följa upp sjukfrånvaro och arbeta aktivt med rehabilitering enligt gällande rutiner och regler

 • Informera om risker i arbetet och hur arbetet ska utföras

 • Årligen genomföra medarbetarsamtal enligt företagets rutiner

 • Genomföra personalmöten där arbetsmiljöfrågor finns med som en naturlig del i verksamheten

 • Introducera och utbilda personalen så att de har tillräckligt kompetens för att utföra sitt uppdrag, samt att de har nödvändig kunskap om arbetsmiljö

 • I budgetarbetet Inkludera de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras

 • Skriftligt dokumentera arbetsmiljöarbetet enligt gällande rutiner och regler