Mall för uppgiftsfördelning

Exempel hur en delegering av arbetsmiljöuppgifter kan se ut. Du kan komma att behöva lägga till eller dra ifrån ämnesområden för att anpassa till ditt företags behov.

DELEGERING

Arbetsgivaren, VD och Styrelsens ordförande är huvudansvariga för verksamhetens arbetsmiljö, (Arbetsmiljölag kap 3 2§, 2a§)

Med delegering i detta sammanhang avses en fördelning av uppgifter i vårt arbetsmiljöarbete som ingår i vår operativa verksamhet; med detta följer även ett skyddsansvar för förebyggande åtgärder. Delegeringen innebär inte att något straffansvar kan placeras, utan är enbart en hjälp och precisering av hur arbetsmiljöarbetet på vårt företag skall genomföras.

 

Då verksamheten vid <     FÖRETAGET      >

är av sådan art att VD inte kan överblicka alla delområden delegeras härmed arbetsmiljö- och skyddsansvaret för verksamheten till: <  PERSON  NAMN  >


Ansvarsområdet omfattar: <GEOGRAFISK PLACERING, AVDELNING, BEFATTNING>

Uppgiftsfördelningen utgår från att en bedömning av den uppgiftsfördelades:

• Kompetens,
• Självständiga ställning,
• Beslutsbefogenheter, med därtill hörande
• Resurser att genomföra arbetsmiljöåtgärder som följer med befattningen.

Arbetsmiljöuppgifter specificeras i bilaga

Ort datum underskrift.

 

<NAMN, på uppgiftsfördelad>                <NAMN, den som delegerat uppgifterna>


Om delegerade arbetsuppgifter inte kan lösas inom befintliga ramar returneras till uppgiftsfördelande chef.