Föreskrifter där rutiner är lämpliga

Följande är en förteckning med länkar till föreskrifter där rutiner i form av handlingsplanering, policy eller processbeskrivning av exempelvis riskbedömning är lämpligt och avsett att ge stöd i organisationen. Innehållet i föreskriften beskrivs i korthet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Rutiner;
1.Arbetsmiljöpolicy, 2.Uppgiftsfördelning, 3.Riskbedömning, 4.Handlingsplaner, 5.Information, introduktion,  utbildning, instruktioner, 6.Olycksfall, allvarliga tillbud, avvikelserapportering och utredning, 7.Årlig uppföljning Hur ser organisationen ut? Finns skyddsombud, skyddskommitté? Vilka är rutinerna för skyddskommitténs arbete?

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Kunskap i organisationen om vad "ohälsosam arbetsbelastning" är (arbetstid, -mängd och stark psykisk påfrestning). Krav på policy om kränkande särbehandling, samt hur man kan få hjälp och stöd om detta förekommer.

Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)

Föreskrifterna gäller arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare. Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs. Rehabiliteringsutredning i samverkan med arbetstagaren och försäkringskassan. Vilka rutiner finns för sjukanmälan, uppföljning och signaler på längre sjukfrånvaro? Hur dokumenteras det?

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6)

Obligatoriskt att genomföra med tjänstbarhetsintyg;

"Allergiframkallande kemiska produkter" (märkning H317 och H334), även vid s.k. "heta arbeten" om risk för sönderdelning finns. 

Bly, kadmium och fibrosframkallande damm, samt fysiskt ansträngande arbete mast- och stolparbete, kem- och rökdykning, dykeriarbete.

Obligatoriskt att erbjuda, men individen kan tacka nej;

Hörselundersökning & vibrationsundersökning, terminalglasögon vid bildskärmsarbete. 

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Det är lämpligt att ha beredskap och handlingsplanering i form av rutiner och processer för att hantera situationer där anställda skadas eller utsätts för psykiskt pressande situationer. Vilka situationer finns i verksamheten som kan innebära behov av rutiner vid akuta händelser och eventuellt krisstöd efteråt? Finns det utbildade personer i första hjälpen, hjärt- lung räddning ed.

Ensamarbete (AFS 1982:3)

Föreskriften innehåller exempel på speciellt riskfyllda arbeten där särskilda åtgärder behöver vidtagas. Det är lämpligt att ha beredskap och handlingsplanering i form av riskbedömning, med rutiner för att hantera situationer där anställda ska utföra ensamarbete. Det kan vara; 1.Instruktioner för vad som får respektive inte får göras, 2.Nödsituation, 3.Kontaktmöjligheter, 4.Anmälan påbörjat,avslutat arbete, 5.Dubbel-bemanning

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Straffsanktionerade §§ finns i Arbetsmiljölagen och föreskrifterna hur minderåriga får sysselsättas, vilka arbeten som är förbjudna och arbetstidens längd och förläggning.Det är lämpligt att ha rutiner och planering för elever som ska göra praktik, arbetsplatslärande APL, lärlingar och PRAO. I alla fallen finns krav på riskbedömning av arbetsplatsen där skola, företag och föräldrar ska samverka. 

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)

Det är lämpligt att ha beredskap och handlingsplanering i form av rutiner och processer för att hantera situationer där anställda kan komma att utsättas för våld- och hotsituationer. Riskbedömning kan innebära instruktioner, särskild utbildning, organisering av arbetsuppgifter, 

Gravida och ammande arbetstagare ändringsföreskrift ikraft nov 2018 

Finns det situationer i verksamheten där en graviditet kan medföra begränsningar? Lämpligt med rutiner för att hantera frågeställningar kring ev omplacering och graviditetspenning om riskbedömning visar att exponering finns för nattarbete, kemiska arbetsmiljörisker, tungt fysiskt arbete, helkroppsvibrationer?

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17)

Arbetsgivare skall för varje arbetstagare föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Anteckningarna skall göras på handling som arbetsgivaren bestämmer. De skall vara tydliga och uppställda på ett åskådligt sätt.

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) Hygieniska gränsvärden (2018:1)

Förteckna de kemiska ämnen och produkter som används i verksamheten, utgå från säkerhetsdatabladen (SDB) 1.Riskbedöm vilka åtgärder som behövs. 2.Hanterings-och skyddsinstruktioner, 3.Information, utbildning, märkning, skyltning.4.Medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning. 5.I sista hand, användande av skyddsutrustning. Det ska finnas en beredskapsplan. Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från kvartsdamm till gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika farliga ämnen, utförlig säkerhetsinformation hittas i säkerhetsdatabladen, SDB

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)

Arbetsutrustning : maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet. Aktivitet med arbetsutrustning, som; start och stopp, nyttjande, transport, montering, installation, demontering, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll.Egenkontroll, tillsyn, service, underhåll, kalibrering besiktning, C€-märkning skyltning, nödvändiga skyddsinstruktioner är kända och skyddsanordningar fungerande och i bruk. Riskbedömning av utrustning och aktiviteter.

Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (AFS 2003:6)

I 29§ anges grunderna för "dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper " samt att tillstånd för användande ska utfärdas, detta är dock ej sanktionsavgiftsbelagt. Den fortlöpande tillsynen (kontroll, underhåll och service) ska minst omfatta tillsyn av att anordningen fungerar tillfredsställande och besiktning utförts. Generellt för all arbetsutrustning är egenkontrollen, fortlöpande tillsyn och underhåll. Lyftanordningar bör egenkontrolleras av användaren regelbundet.

OBS. Ev. besiktningsanmärkningar på lyftanordningen i intyget ska vara åtgärdade innan lyften tas i bruk efter besiktning. Generellt för all arbetsutrustning är egenkontrollen, fortlöpande tillsyn och underhåll.

Användning av truckar (AFS 2006:5)

19§ Tillstånd har en sanktionsavgift på 15 000-150 000 kr. Tillståndet ska ufärdas enligt följande; 1. Dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för trucktypen. 2. Lämplighet. 3. Arbetsuppgifter. 4. Arbetsområde. 5. Lokala regler. Tillståndet förutsätter dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper (TLP10). Generellt för all arbetsutrustning är egenkontroll (tillsyn), underhåll och service av arbetsutrustning.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Föreskrifterna anger hur arbete ska planeras och utföras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete. Riskbedömningsmetoder KIM 1 Bära lyfta KIM 2 Skjuta dra KIM 3 Handintensivt arbete. Information, instruktioner.