Modeller för riskbedömning

Hur kan en riskbedömning gå till och hur gör man en analys och värdering?

1. SAM-föreskriftens kravtext säger att:

Risker ska bedömas om de är allvarliga eller inte". 

Allvarliga risker ska omedelbart åtgärdas, övriga föras in i en handlingsplan.

2. Sannolikheten * Konsekvensen = RISK

en gradering görs i ett antal steg;

Sannolikheten att det inträffar

 1. Osannolikt, mycket sälllan (flera år) eller aldrig.

 2. Mindre osannolikt, kan komma attt inträffa (år)

 3. Möjligt, kommer troligen att inträffa (månader)

 4. Sannoikt, kommer att inträffa (vecka)

 5. Säkert (inom närtid, dagar)

Konsekvens, påverkan

 1. OK, Ingen påverkan

 2. Acceptabelt, liten påverkan

 3. Brister, någon påverkan som behöver åtgärdas

 4. Problem, stor påverkan

 5. Allvarlig, mycket stor påverkan

Riskvärderingen görs genom att multiplicera sannolikheten och konsekvensen så att en produkt mellan 1 och 25 då fås och om värdet överstiger 8 behöver någon form av åtgärd prövas. 

3. Trafikljus-modellen,

där färgen signalerar om vilken åtgärd som ska vidtagas

Denna 3-gradiga skala kan jämföras med den 5-gradiiga poängskalan så här:

 1. GRÖN - tillfredställande (S*K =1-8 )

 2. GUL- behöver undersökas och handlingsplaneras (S*K =9-15, utom om konsekvensen är 4."Problem" eller  5."Allvarlig")

 3. RÖD - behöver åtgärdas snarast (S*K =12-25, oacceptabelt, åtgärdas!

Resultatet, handlingsplanen ska dokumenteras skriftligt. Respektive chef ansvarar för att besluta om åtgärder, ta fram handlingsplan samt kontrollera att de åtgärder som har vidtagits får effekt.