Straffansvar

I de fall en olycka skett kan även en fysisk person dömas till straffansvar med böter eller fängelse i straffskalan. Dessutom kan även den juridiska personen, företaget straffas, då med företagsbot.

Straffansvar, arbetsmiljöbrott och företagsbot 

En fysisk person kan dömas till straffansvar om det har hänt en olycka där personer skadats, omkommit eller om handlingen inneburit fara för omgivningen (Brottsbalken, Kap 3 7-9 §).

För att det ska bli aktuellt krävs att det funnits ett uppsåt eller en oaktsamhet som går att bevisa. Påföljden kan bli både böter och fängelse.

Företaget kan prövas mot arbetsmiljölagen om man ”inte gjort vad som skäligen kan krävas”, då kan företaget bli ålagt att betala företagsbot för arbetsmiljöbrott som begås i företagets verksamhet (Brottsbalken, Kap 3 10§). 

Någon person behöver inte bli dömd för brott utan det är företaget som sådant som ska betala boten. Vilket företag som helst som har verksamhet i Sverige kan bli dömt att betala företagsbot, alltså även utländska företag. Företaget behöver inte ha någon fast förankring här i landet med chefer, kontor eller andra lokaler, det räcker att det bedriver en yrkesmässig verksamhet här.

Företagsboten kan bli från femtusen kronor till tio miljoner kronor, beroende bland annat på hur allvarligt brottet är, bakgrunden till brottet, hur det har gått till och vilka följder det fått.

Ett företag kan åläggas att betala företagsbot för brott i företagets verksamhet

  • om företaget inte har gjort vad som kan krävas för att motverka brottet eller

  • om brottet har begåtts av någon i ledande ställning eller

  • om brottet har begåtts av någon i företaget, som har särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.

Det är åklagaren eller domstolen som beslutar om företagsbot antingen i en brottmålsrättegång i tingsrätten eller i vissa fall, om beloppet inte är högre än 500 000 kr, genom ett strafföreläggande till företaget där företaget förklarar sig skyldigt och betalar utan rättegång.

Företaget kan ha rätt till offentlig försvarare i rättegången, det vill säga företrädas av en advokat vars arvode betalas av staten. Om företaget döms att betala boten får det betala tillbaka kostnaderna för advokaten till staten. Ibland tas frågan om företagsbot för företaget upp i samma rättegång som prövning av åtal för arbetsmiljöbrott mot exempelvis personer i företagets ledning.

Det kan leda till att företaget döms till företagsbot och ansvariga personer döms till straff.