Vårdnadshavares medgivande

För yngre och äldre barn får arbete vid sidan av skolan inte gå ut över skolarbetet eller hindra dem från att tillgodogöra sig undervisningen. För att anlita yngre och äldre barn att utföra arbete ska arbetsgivare och uppdragsgivare försäkra sig om att vårdnadshavare har lämnat sitt medgivande,Minderåriga i arbetslivet AFS 2012:03 8§

Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårig

Härmed lämnar vi/jag i egenskap av vårdnadshavare samtycke till att  anställningsavtal ingås mellan:

Samtycket avser anställning som feriearbetare, eller deltagande i PRAO

 

Företaget / skolan:______________________________________________________________

 

Den minderåriges namn: _________________________________________________________

Personnummer:    ____________________ - __________

 

Vårdnadshavare 1

 

___________________________________/ ___________________________________________

Vårdnadshavare 2

 

___________________________________/ _____________________________________________

Underskrift och namnförtydligande

 

Kontaktuppgifter:

Telefon:___________________________________________________________________________

 

Mejl:______________________________________________________________________________

 

Adress:____________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________