Heta arbeten -certifikat och tillstånd

Heta arbeten är ett begrepp som används i försäkringssammanhang och som innebär att man för heta arbeten på tillfälliga arbetsplatser ska den som utför arbetet ha certifikat, det ska finnas tillståndsansvarig och brandvakt utsedd. Frågan har väckts om detta gäller även i andra sammanhang på fasta arbetsplatser.

Tillfällig arbetsplats

I försäkringsbolagens villkor finns säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten, på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat för "heta arbeten".

Ett exempel när detta är tillämpligt är takläggning med upphettade asfaltsprodukter som kan innebära att en brand uppstår efter arbetsdagens slut. 

Efter genomförd utbildning erhålles ett certifikat. Med heta arbeten menas de arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, t.ex. svetsning, lödning, gasskärning eller arbete med varmluftpistol, eller kapslipning med gnistbildning.

Verkstaden är ju inte en tillfällig arbetsplats. Däremot ska man förstås ha klara regler/ instruktioner för vad man får göra och vilka förebyggande åtgärder för att undvika brand som ska vidtagas.

Arbetsmiljölagen kräver att det görs en riskbedömning om vilka arbeten som görs där det kan finnas risk för brand, (det systematiska arbetsmiljöarbetet  ex vis genom ronder eller särskilda riskbedömningar av speciella arbeten). 

Det kan ju innebära att man behöver fundera på vilka situationer man kan ha på verkstaden (öppen hantering av lösningsmedel, risk för gasläckage eller brännbara material).

SAM -Systematiskt Arbetsmiljöarbete 

Den som utför heta arbeten ska ha det uttrycks den här föreskriften ”tillräckliga kunskaper” ((AFS 1992:9 Termisk smältsvetsning -skärning), det kan ske med skriftliga instruktioner, utbildning eller informationsgenomgång av arbetsplatsens regler.

Exempel på svetstillstånd för tillfälliga arbeten hittar du i slutet av föreskriften s 21. Har man gett instruktioner, utbildning information så kan det ju vara lämpligt att ge personerna ett ”tillstånd” för att bekräfta att information givits, i det fallet på ett fast arbetsställe så är det ju inte så att tillståndet måste ges vid varje arbete, utan det är mer en kontroll av och ”dokumentation av att teoretiska och praktiska kunskaper finns” ( som erforderliga eller tillräckliga kunskaper uttrycks numera i föreskrifterna).

Jämför med truck-tillstånd, där sanktionsavgift också finns med i riskbilden , eller tillstånd för att använda lyftredskap och lyftanordningar, som inte är sanktionsbelagt men föreskriftens krav är också där att ”dokumentation av att teoretiska och praktiska kunskaper finns”.  

Uttrycket ”dokumentation av att teoretiska och praktiska kunskaper” innebär inte med automatik att en ”kurs” ska genomföras –det kan likaväl lösas internt på företaget om kompetens finns (jfr med ”train the trainer”).

Gäller det speciella fordon, ex.vis tankbilar så står det i föreskrifterna AFS 1998:8 Motorbranschen om tillstånd: Fordonet ska vara gasfri-förklarat i vissa fall vattenfyllt

Arbetstagare skall ha arbetstillstånd för svetsning för att få svetsa eller skära på tankfordon eller liknande där det finns fara för brand eller explosion. Arbetstillstånd lämnas av arbetsgivaren eller av denne utsedd person.

Arbetstillstånd krävs även för heta arbeten på fordon uppställda i närheten av tankfordon. Det finns en särskild skrift i ämnet som Sveriges Åkeriföretag och SPBI (då SPI) gett ut i detta ämne.

Numera finns det ju även gasdrivna fordon och andra alternativa drivmedel, vilket innebär ytterligare riskbedömningar och ställningstagande över vad som kan och får göras i olika sammanhang.

Om man däremot behöver åtgärda något annat (typisk någon reparation eller ombyggnation) kan det nog i de flesta fall betraktas som tillfälligt, typ en entreprenör som ska åtgärda något, och kanske i anslutning till utrymme med brandfarliga/ explosiva ämnen, alternativt brännbara material så träder tillståndsdelen in, och det är då motiverat att kontrollera om entreprenören som ska utföra arbetet har kunskap om heta arbeten och certifikat.  Här finns ju då ett samordningsansvar från företaget / arbetsgivaren att säkerställa att den som kommer utifrån vet vilka spelregler som gäller.

SBA –Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd 

Det innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning for livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs for att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Begreppet brandsyn ändrades i och med detta och kommunen fick en renodlad tillsynsroll. I praktiken innebär detta att det inte kommer ut någon person från räddningstjänsten och ser över en verksamhets brandskydd.

Det är verksamhetsutövaren som sätter nivån på sitt eget brandskydd, tillsynsmyndigheten kontrollerar bara att vissa grundläggande krav är uppfyllda, exempelvis att skriftlig redogörelse är inlämnad, om detta krävs.

Här är det då lämpligt att se till att grundläggande kunskaper finns hos de anställda om larm, nödutgångar, brandsläckutrustning mm.

Räddningsverket har i ett allmänt råd, SRVFS 2004:3 Allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete tolkat att ett skäligt brandskydd innebär att den som äger eller bedriver verksamhet även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Detta avser både att arbeta förebyggande, för att så långt det går hindra att en brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand.

I arbetet ingår att både byggnadstekniska och organisatoriska bitar. För vissa byggnader eller verksamheter bör också det systematiska brandskyddsarbetet dokumenteras. Här kan man jämföra med systematiskt arbetsmiljöarbete.

För vissa byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora, dessutom ska det upprättas en så kallad skriftlig redogörelse för brandskyddet.( SRVFS 2004:4 Allmänna råd om skriftlig redogörelse för brandskyddet .

Denna ska skickas in till kommunen som sedan använder dessa som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. Vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse finns angivet i en föreskrift från Räddningsverket, SRVFS 2003:10 Föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet. Det allmänna rådet  SRVFS 2004:04 innehåller också en "mall" för den skriftliga redogörelsens innehåll..

Brandskyddskontroll av truckar och anläggningsmaskiner ((SBF´s egen text) 

För att minska antalet bränder i bland annat anläggningsmaskiner och industritruckar har försäkringsbranschen enats om att ställa krav på att maskiner skall genomgå en brandskyddskontroll som visar att maskinen uppfyller de branschgemensamma reglerna i 'SBF 127:14'. SBF står för Svenska Brandskyddsföreningen, det är alltså inte någon lagstiftande myndighet som kommit ut med detta.