Lönekartläggning

Lönekartläggning syftar till att upptäcka och vidta åtgärder mot osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det är en del av företagets arbete med aktiva åtgärder.

​Kartläggningen ska göras årligen i företag med minst 10 anställda och ska innefatta en analys av de bestämmelser och den praxis om löner och andra anställningsvillkor som finns vid företaget.

Undersökningen ska visa om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som kan betraktas som lika eller likvärdigt. Om det förekommer sådana löneskillnader ska arbetsgivaren bedöma om de har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska avse kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika. Sedan ska grupper av arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete jämföras med grupper som inte är kvinnodominerade.

Kartläggningen ska omfatta alla arbetstagare, även visstidsanställda och oorganiserade. Det är arbetets krav och inte individens förmåga som ska värderas. Personer i företagsledande ställning, vars anställningsvillkor förhandlas fram direkt med bolagsstyrelsen, kan undantas från kartläggningen.

Det är bra om lönekartläggningen är klar i god tid innan löneförhandlingarna.