Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder syftar till att förebygga och motverka diskriminering. Tillskillnad från diskrimineringsförbuden, som är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall, så ska aktiva åtgärder förebygger diskriminering och främjar lika rättigheter och möjligheter på en mer generell och strukturell nivå.

​Arbetsgivarens aktiva åtgärder omfattar;

  • att fortlöpande genomföra ett arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom fem områden.

  • att främja en jämn könsfördelning

  • att ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

  • att genomföra årliga lönekartläggningar

Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare. Arbetsgivaren ska dokumentera arbetet, inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs.

Tidigare krav på planer har ersatts med krav på en samlad dokumentation i en vidare omfattning. Syftet med förändringen är att effektivisera arbetet med aktiva åtgärder genom ett övergripande ramverk och en samlad dokumentation som kan integreras i det sammanhang som är mest lämpligt för arbetsgivaren. Det innebär att arbetsvillkor, arbetsmiljö och rutiner ska analyseras ur olika aspekter och arbetet kan med fördel kombineras med arbetsplatsens övriga arbetsmiljöarbete.

Arbetet ska omfatta såväl den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska. När det gäller den fysiska arbetsmiljön handlar det mer om att ha en beredskap för att kunna lösa sådana situationer om eller när de uppstår.

En arbetsgivare kan inte bli skadeståndsskyldig för brott mot bestämmelserna om aktiva åtgärder. Om reglerna inte följs kan däremot DO ingripa med hot om vite.