Uppsägning pga arbetsbrist

Arbetsbrist handlar om att företaget behöver säga upp personal på grund av företagsekonomiska eller verksamhetsrelaterade skäl. Det kan till exempel handla om att företaget vill minska antalet anställda eller antalet schemalagda timmar. Det kan också vara andra omorganisationer eller rationaliseringar av verksamheten, till exempel att slå ihop två tjänster eller att ändra inriktning på företagets verksamhet. Om skälet till uppsägningen beror på den anställde och dennes sätt att sköta sitt arbete så är detta aldrig arbetsbrist.

Det är arbetsgivaren som avgör vilken verksamhet som ska bedrivas och hur den ska vara organiserad. Det är därmed också arbetsgivaren som avgör om det är arbetsbrist eller inte i verksamheten. Arbets­givaren har rätt att upp­höra med viss verksamhet oavsett om denna är lönsam eller inte, och att driva rörelse med det antal anställda som han anser lämpligt.

Observera att övergång av verksamheten enligt 6b § lagen om anställningsskydd inte utgör saklig grund för uppsägning, se mer i avsnittet om övergång av verksamhet.

I praktiken

Innan arbetsgivaren säger upp på grund av arbetsbrist finns det ett antal viktiga steg som måste vara genomförda. Tala gärna med ditt arbetsgivarförbund. Nedan hittar du några punkter som kan hjälpa dig på vägen. Varje punkt motsvarar en rubrik som du hittar till vänster:

Checklista

 • kalla facket till MBL-förhandling

 • meddela Arbetsförmedlingen (om minst 5 personer ska sägas upp)

 • gör en skriftlig riskbedömning enligt Arbetsmiljölagen

 • gör en omplaceringsutredning

 • upprätta en turordningslista

 • förhandla med facket enligt MBL, innan beslut fattas

 • kontakta TSL och Trygghetsrådet angående avgångsbidrag/-ersättning (AGB/AGE) och omställningsstöd

 • beräkna uppsägningstiden

 • lämna uppsägningsbesked

 • regler under uppsägningstiden

 • utfärda arbetsgivarintyg