Stadgar

MAFs stadgar med giltighet från den 25 september 2003.

§ 1    Omfattning

Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), som är ett förbund inom Föreningen Svenskt Näringsliv, utgör en sammanslutning mellan företag inom motorbranschen, såsom bil-, traktor- och entreprenad- maskinhandlare, bil-, traktor- och entreprenadmaskinverkstäder, däckhandlare och däckreparationsverkstäder, bil- och industrilackeringsverkstäder, bensinstationer, garage- samt bärgningsföretag med syfte som här nedan anges.

§ 2    Ändamål

Förbundet har till ändamål att tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. I sådant syfte har förbundet särskilt

att     handlägga frågor angående kollektivavtal,

att     bistå medlemmar vid uppkommande tvister mellan dem och arbetstagare,

att     bereda sina medlemmar Svenskt Näringslivs stöd och gottgörelse vid strejker eller lockouter i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar,

att     insamla och bearbeta det statistiska material och det erfarenhetsmaterial, som kan befinnas erforderligt för främjande av förbundets och Svenskt Näringslivs syften,

att     handlägga frågor som genom lag eller särskilda avtal berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare,

att     i egenskap av part på arbetsmarknaden tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som rör utbildning av arbetstagare samt i frågor som rör   rationalisering av verksamheten vid medlemsföretagen.

§ 3    Medlemskap  

Medlemskap i förbundet och därmed följande delägarskap i Svenskt Näringsliv kan efter prövning av förbundets styrelse beviljas arbetsgivare, som i Sverige utövar yrkesmässig rörelse inom motorbranschen eller därtill angränsande verksamhet.

Arbetsgivares medlemskap i förbundet omfattar, om styrelsen och Svenskt Näringsliv ej annat medgivit, samtliga arbetstagare, som är anställda i verksamhet för vilken anslutning till förbundet skett.

På begäran av förbundet eller Svenskt Näringsliv är arbetsgivare, som sökt eller erhållit medlemskap i förbundet för viss verksamhet, skyldig att lämna uppgift huruvida och i vilken omfattning han bedriver annan rörelse, som står utanför Svenskt Näringsliv. Om styrelsen så påfordrar, är arbetsgivaren jämväl med avseende på sådan rörelse skyldig att söka inträde i förbundet för verksamhet som i § 1 sägs.

§ 4    Inträde 

Ansökan om inträde skall inges till förbundet enligt fastställt formulär, som tillhandahålles av förbundet eller Svenskt Näringsliv. Arbetsgivare, som beviljas inträde i förbundet, är skyldig att ställa sig till efterrättelse förbundets och Svenskt Näringslivs stadgar och de särskilda avtal, som träffas mellan föreningen och förbundet.

§ 5    Avgifter

Förutom de avgifter som medlem enligt Svenskt Näringslivs stadgar har att utge till Svenskt Näringsliv skall han till MAF och annan juridisk person, i vilken viss del av förbundets verksamhet bedrivs, erlägga avgifter, som fastställs på förbundsmöte.

§ 6    Förvaltning

a) Styrelse

Ledningen av förbundets angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm.

b) Styrelsens sammansättning

Förbundsstyrelsen består av det antal ledamöter, som på varje ordinarie förbundsmöte beslutas, dock minst sju.

Förbundsstyrelsens ledamöter väljs på förbundets ordinarie förbundsmöte för tiden t. o. m. nästföljande ordinarie förbundsmöte, varvid där så är möjligt, tillses att förekommande särskilda intressegrupper och olika delar av landet erhåller rimlig representation i styrelsen.

Styrelsens ordförande utses av förbundsmötet.

Avgående ledamot kan återväljas.

Styrelsen utser för varje år inom sig vice ordförande. Är både ordföranden och vice ordföranden hindrade att komma till något sammanträde, utses ordförande för tillfället.

c) Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Vid lika röstetal gäller den mening, ord- föranden biträder.

 § 7    Verkställande direktör

Verkställande direktören handhar i enlighet med för honom utfärdad instruktion ledningen av förbundets verksamhet.

§ 8    Styrelsens åligganden

Styrelsen äger besluta på förbundets vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorledes bestäms i dessa stadgar eller på förbundsmöte.

Styrelsen åligger särskilt:

att       tillse att dessa stadgar noga efterlevs,

att       i den ordning här nedan föreskrivs fatta beslut i frågor angående åtgärder med     anledning av strejk, blockad eller lockout,

att       verkställa på allmänt förbundsmöte fattat beslut,

att       då styrelsen finner omständigheterna därtill föranleder, sammankalla förbundet   till allmänt förbundsmöte på ort, som med hänsyn till föreliggande frågor anses lämplig,

att        behandla frågor rörande brott mot gällande stadgar och avtal,

att       anta och entlediga verkställande direktör och övrig erforderlig personal och          fastställa avlöning för densamma,

att       sörja för att MAF har en tillfredsställande organisation och om så befinns ändamålsenligt, förlägga viss verksamhet till en särskild juridisk person,

att       låta föra noggranna räkenskaper över förbundets inkomster och utgifter samt under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta dess tillgångar,

att       årligen fastställa budget för förbundet för nästpåföljande kalenderår,

att       till förbundsmöte avge förvaltningsberättelse,

att       i förhållande till Svenskt Näringsliv företräda förbundet, där ej annorlunda i Svenskt Näringslivs stadgar föreskrivs, samt i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar och träffade avtal upprätthålla samarbetet mellan de båda organisationerna,

att        företräda förbundet i förhållande till myndigheter och utomstående,

att        övervaka lokalavdelningarnas verksamhet

att        utgöra stämma i förbundets servicebolag.

§ 9    Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då ordföranden finner sådant erforderligt eller sammanträde påfordras av minst fem ledamöter i styrelsen eller av verkställande direktören eller av lokalstyrelse.

§ 10 Firmateckning

Förbundets firma tecknas förutom av verkställande direktören av den eller de personer, som styrelsen därtill utser.

§ 11 Revision

Granskning av förbundets räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställes årligen av minst två av förbundets ordinarie förbundsmöte valda revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad. Envar av dessa äger, när han så vill, taga del av förbundets alla räkenskaper och andra handlingar.

Senast den 31 maj skall revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse därom till styrelsen.

§ 12  Förbundsmöte

Kallelse till förbundsmöte, som innehåller uppgift om vad därvid skall förekomma, skall ske minst åtta dagar före mötet.

Förbundet sammanträder varje år före den 31 oktober till ordinarie förbundsmöte.

På ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:

1) Val av ordförande för mötet.

2) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

3) Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

4) Styrelsens förvaltningsberättelse.

5) Revisorernas berättelse.

6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7) Bestämmande av reseersättning till styrelsens ledamöter och revisorerna.

8) Val av styrelsens ordförande samt minst sex andra ledamöter av styrelsen.

9) Val av två revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter för     dem, av vilka en skall vara auktoriserad.

10) Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämmor.

11) Val av valberedning.

12) Bestämmande av årsavgiftens storlek.

13) Framställningar från styrelsen.

14) Framställningar från enskild medlem eller från lokalstyrelse, vilka ingetts till styrelsen före mars månads utgång.

Hålls ordinarie förbundsmöte under oktober månad skall de framställningar   behandlas, vilka ingetts till styrelsen före augusti månads utgång.

Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke företagas till avgörande vid mötet om det ej omedelbart föranleds av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, resultaträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan.

Styrelsens förvaltningsberättelse revisionsberättelsen samt de framställningar, vilka skall förekomma till behandling, på förbundsmöte, skall minst åtta dagar före mötet delges förbundsmedlemmarna genom att hållas tillgängliga antingen på förbundets hemsida eller genom att de kan beställas från förbundets kansli.

Extra förbundsmöte hålls på tid och ort, som styrelsen bestämmer, om styrelsen anser dylikt möte erforderligt eller Svenskt Näringslivs styrelse eller minst fem förbundsmedlemmar skriftligen påkallar sådant för uppgivet ändamål.

Till extra förbundsmöte utfärdas kallelse i samma ordning som till ordinarie förbundsmöte. I kallelsen till extra förbundsmöte skall anges de ärenden som skall förekomma. Annat ärende må ej avgöras vid sådant möte.

§ 13 Rösträtt

På förbundsmöte har varje medlem en röst och därutöver en för varje tiotal hos honom anställda arbetstagare enligt senast lämnad uppgift.

Ej får någon på förbundsmöte som ombud rösta för mer än ett annat medlemsföretag än det eller de företag vederbörande representerar såsom egen företagare., ställföre-trädare eller dyl.

Vid alla röstningar gäller, att ingen medlem får för sig eller sina filialer rösta med mer än en femtedel av avgivna sammanlagda röstetalet.

För beslut på förbundsmöte erfordras, där annat i dessa stadgar ej är föreskrivet, enkel majoritet.

Vid lika röstetal på förbundsmöte skall den mening anses som beslut, vilken biträds av flertalet röstande. Är även deras antal lika på ömse sidor, har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Jäv

Ledamot av styrelse äger ej rätt att delta i avgörande av fråga, vari hans eller hans företrädda verks enskilda rätt är mot förbundets stridande.

§ 15 Omröstning 
        
Val

Val skall förrättas med slutna sedlar om någon det yrkar. All annan omröstning verkställs öppet.

§ 16 Instruktioner

Verkställande direktörens och övriga tjänstemäns instruktioner fastställs av styrelsen.

§ 17 Protokoll

Vid styrelsesammanträden och möten förs protokoll, som justeras av tjänsteförrättande ordföranden och två andra deltagare i sammanträdet.

§ 18 Utträde ur förbundet

Medlemskap i MAF och delägarskap i Svenskt Näringsliv upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsägning från medlemmens, förbundets eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum.

Utan hinder av vad i första stycket sägs må styrelsen dock medge medlem, som nedlagt sin rörelse, rätt att utträda ur förbundet vid löpande halvårs slut. Sådant med-givande förutsätter Svenskt Näringslivs godkännande.

Att medlem i vissa fall kan med omedelbar verkan uppsägas följer av Svenskt Näringslivs stadgar.

Vid avgång ur förbundet äger avgående medlem ej rätt att återfå de avgifter eller bidrag som han inbetalt till förbundet.

Uppsägning av medlemskap skall av styrelsen omedelbart anmälas hos Svenskt Näringsliv. Den, som upphör att vara medlem av Motorbranschens Arbetsgivareförbund, anses samtidigt ha upphört att vara delägare i Svenskt Näringsliv dock med skyldighet för honom att fullgöra de förpliktelser, för vilka han på grund av Svenskt Näringslivs stadgar kan vara ansvarig.

§ 19 Överlåtelse av medlemskap

Övergår rörelse, vilken drivs av medlem i förbundet, till annan innehavare och önskar denne överta med medlemskapet, skall han till styrelsen inge anmälan därom  samt bifoga såväl den förre innehavarens medgivande som sin egen förbindelse att ansvara för dennes alla skyldigheter på grund av medlemskapet i förbundet. Denna förbindelse bör vara avfattad enligt formulär, som tillhandahålls av förbundet. Om övertagandet medges av styrelsen och Svenskt Näringsliv, anses den nye innehavaren ha inträtt jämväl i den förres alla rättigheter mot förbundet och föreningen.

Om den nye innehavaren inte önskar överta medlemskapet, har den förutvarande innehavaren att uppsäga sitt medlemskap i enlighet med bestämmelserna i § 18. Förbundets styrelse äger dock medge den förutvarande innehavaren rätt att utträda vid löpande halvårs slut, även om uppsägningen inte skett i föreskriven tid.

 § 20 Avtal

Ej må förbundsmedlem ingå avtal med arbetstagareorganisation utan att avtalet blivit på förhand prövat och godkänt av förbundets och Svenskt Näringslivs styrelser.

Förslag till dylikt avtal skall inlämnas till förbundet.

Medlem är skyldig att ställa sig inom förbundet träffat avtal till ovillkorlig efterrättelse.

Förbundsstyrelsen äger också rätt lämna föreskrifter om kollektivavtals tillämpning eller om arbetsvillkor, vilka inte är reglerade i sådant avtal, samt i arbetsgivarefrågor, som styrelsen finner vara av större vikt.

§ 21 Anmälan om tvist

Det åligger förbundsmedlem att vid uppkommande tvist med arbetstagare ofördröjligen göra anmälan därom till förbundets verkställande direktör.

§ 22  Strejk 

Hotar strejk att utbryta hos medlem, skall denne ofördröjligen göra anmälan därom hos förbundet. Det åligger förbundets styrelse att vidta åtgärder för strejkens avvärjande.

Utbryter strejk hos medlem, skall denne ofördröjligen därom meddela förbundet. Dessutom skall han till förbundet insända skriftligt meddelande om förhållandet med uppgift om arbetsstället, där strejken pågår, anledningen till densamma, de åtgärder, som vidtagits för att förhindra strejken samt övriga omständigheter, som har samband med strejken. Medlem skall dessutom meddela förbundet alla de övriga upplysningar angående strejken, som av förbundet begärs eller eljest finns vara av vikt. Det åligger förbundet att lämna medlemmen allt det biträde, som kan tjäna till biläggande av den uppkomna strejken.

Anmälan om att strejk hotar att utbryta eller utbrutit skall av förbundet snarast möjligt göras hos Svenskt Näringslivs styrelse, som har att samarbeta med förbundets styrelse för tvistens biläggande.

§ 23 Enskild lockout

Utan förbundets godkännande äger medlem inte förklara lockout.

Godkänner förbundets styrelse sådan lockout, har styrelsen att under förordande av lockouten anmäla densamma för godkännande hos Svenskt Näringslivs styrelse.

§ 24 Utvidgad lockout

Anser styrelsen skäl föreligga för mera omfattande, må styrelsen, om den är enig, fatta beslut om att lockout hos Svenskt Näringsliv förorda sådan lockout.

Där styrelsens beslut ej är enhälligt, skall ärendet hänskjutas till extra stämma med förbundet, vars beslut att hos Svenskt Näringsliv tillstyrka lockouten är giltigt, om det fattas med tre fjärdedelar av de avgivna rösterna samt, där lockouten ej skall omfatta hela förbundet, om det biträdes av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna från förbundets medlemmar inom den lokalavdelning lockouten skall gälla.

§ 25 Förbud att understödja strejkande m fl

Medlem är förbjuden att under pågående strejk eller lockout i strid mot styrelsens eller Svenskt Näringslivs beslut direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängd eller eljest av konflikten berörd arbetstagare.

§ 26  Förteckning över strejkande eller utestängda arbetstagare

Vid inträffande strejk eller beslutad lockout skall vederbörande förbundsmedlemmar ofördröjligen upprätta och till styrelsen insända förteckning över strejkande och utestängda arbetstagare.

§ 27  Ersättning vid konflikt

Förbundsmedlem är under de villkor och i den omfattning, som föreskrivs i Svenskt Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning.

§ 28  Förpliktelser

Förbundsmedlem, som uppsåtligen bryter mot dessa stadgar eller inom lokalavdelningen eller förbundet träffad överenskommelse i fråga, som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, kan, utöver det skadestånd, han kan bli skyldig utge till Svenskt Näringsliv, av förbundets styrelse åläggas skadestånd.

§ 29 Krig och liknande förhållanden

Om Sverige kommit i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 § Arbetsrättsliga beredskapslagen (1987: 1262), gäller följande:

Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie förbundsmöte ej kan hållas gäller för tiden intill dess hindret upphör och förbundsmöte åter hålles,

att     medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fastställts vid förbundsmöte samt

att     de personer som genom förbundsmötesbeslut senast utsetts till

-         styrelseledamöter

-         revisorer och suppleanter

-         ombud vid Svenskt Näringslivs stämma

-         ledamöter i valberedning

skall anses ha fått sina uppdrag förlängda.

Därest på grund av rådande förhållanden förbundets styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag anses ha fått uppdragen förlängda för tiden intill dess hindret upphör och styrelsen åter sammanträder.

§ 30 Ändring av stadgarna och upplösning

För beslut om ändring av dessa stadgar krävs, att detsamma vid förbundsmöte biträds av minst tre fjärdedelar av det avgivna röstetalet, dock att ändring av andra stycket av denna paragraf skall ske i den ordning, som däri föreskrivs. För giltighet av beslut om stadgeändring erfordras godkännande av Svenskt Näringsliv.

Beslut om förbundets upplösning vare ej giltigt med mindre detsamma biträds av minst tre fjärdedelar av förbundets hela röstetal. Beslutas förbundets upplösning, åligger det styrelsen att ofördröjligen uppsäga förbundets medlemskap hos Svenskt Näringsliv.

§ 31 Fördelning av till gångarna vid upplösning

Skulle förbundet upplösas, fördelas dess tillgångar bland dess dåvarande medlemmar efter antalet hos de olika medlemmarna anställda arbetstagarna enligt vid senaste årsskiftet före upplösningsbeslutet lämnade uppgifter.

§ 32  Skiljenämnd

Tvist mellan medlem å ena sidan och förbundet å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän, dock att, om enighet mellan parterna om tredje skiljeman inte kan uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall, om den inte beslutar annat, sammanträda i Stockholm.

§ 33 Lokalavdelningar

Inom förbundet kan lokalavdelningar bildas enligt förbundsstyrelsens beslut.

           Lokalstyrelse

Under förbundsstyrelsen kan, där lokalavdelningar finns, särskilda lokalstyrelser upprättas, med säte inom lokalavdelningens område på plats, som bestämmes av respektive lokalstyrelse.

          Lokalstyrelsens sammansättning

Lokalstyrelse skall bestå av minst tre ledamöter, av vilka en utses till ordförande.

           Lokal styrelsens åligganden

Lokalstyrelse, som sammanträder på kallelse av sin ordförande, åligger

att     inom avdelningen verka för tillslutning till förbundet,

att     vid strejk, blockad eller lockout på anhållan av förbundsmedlem söka verka för att förbundsmedlemmar bistår varandra med arbetets utförande,

att     anordna lokalavdelningsmöten för överläggningar i ärenden rörande förbundets angelägenheter samt verkställa avdelningsmötenas beslut,

att     förbereda alla ärenden för avdelningsmötena och för behandling av förbundsstyrelsen,

att     till förbundsstyrelsen insända avskrift av hos lokalstyrelsen förda protokoll,

att     i övrigt arbeta för befrämjande av förbundets syfte.

Möte med lokalavdelningsmedlemmarna hålls årligen före den 30 september på tid och ort, som lokalstyrelsen bestämmer, samt däremellan extra möte, så ofta lokalstyrelsen anser nödigt.

Kallelse till lokalavdelningsmöte, innefattande uppgift om vad där skall förekomma, sker genom brev med allmänna posten minst tre dagar före mötet.

           Rösträtt

Inom lokalstyrelserna har varje ledamot en röst.

På lokalavdelningsmöte gäller samma regler för röst- rätt och beslut som i § 13 angivits för rösträtt och beslut på förbundsmöten.

För lokalavdelning gäller i övrigt förbundets stadgar i tillämpliga delar.

§ 34  Kompletteringsstadgande

Utöver vad här ovan är stadgat, gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar mellan förbundet och medlemmarna.

Till toppen på sidan