Mål & Vision

Motorbranschens Arbetsgivareförbund, MAF, ska vara det självklara valet för företag inom branschen. MAF ska sluta kollektivavtal för motorbranschen, som ger medlemmarna arbetsfred samt gynnar utveckling, konkurrenskraft, samarbete och arbetsglädje!

MAF ska vara en kompetent fullserviceorganisation som står till medlemmarnas förfogande i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Verksamheten ska bedrivas så att den tillgodoser medlemsföretagens krav på och behov av service i arbetsgivarfrågor. Detta innebär att MAF genom biträde, rådgivning, information och utbildning ska bistå medlem­marna i frågor rörande kollek­tivavtal, lönebildning, förhand­lingsfrågor och andra frågor som berör medlemmarna i deras egenskap av arbetsgivare.

MAF ska aktivt medverka till att regelver­ket och lönebildningen på arbets­marknaden utformas så att de gyn­nar medlemsföretagens utveckling och medverkar till att stärka deras konkurrenskraft. Slutna kollektivavtal ska vara konkurrensneutrala och underlätta långsiktig plane­ring i företagen. MAF ska också aktivt medverka till att utbildnings- och rekryteringsförutsättningarna är sådana att branschens behov av kompetent personal tillgodoses.