Rutin för årlig uppföljning

Det är lämpligt med en regelbunden översyn av rutiner, processer, handlingsplaner och policydokument för att stämma av om arbetet fungerar tillfredsställande eller om något behöver förbättras, normalt ska detta ske en gång per år.

Om Arbetsmiljöverket ställer krav att en rutin för årlig uppföljning ska redovisas så innebär det att man också ska visa den har använts, d.v.s det ska redovisas dokument av en genomgång och revision.

Exempel på innehållet i en rutinbeskrivning av årlig uppföljning:

  • Hur samverkan skett.

  • Uppdatering av policy, rutiner, handlingsplaner.

  • Ändringar i delegering.

  • Inventering av kunskapsbehov i arbetsmiljöarbete.

  • Översyn av rutiner för undersökningar och riskbedömningar.

  • Uppföljning av olyckor, allvarliga tillbud och avvikelser.

  • Översyn av dokumentation i arbetsmiljöarbetet, säkerställa att det är känt inom organisationen, samt hur uppföljning och kontroll fungerar.

  • Protokollförd genomgång i samverkan med skyddsombud och / eller anställda