Billyft och tillstånd för användning

Ja, det ska finnas ett tillstånd och när man utfärdar detta ska "dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper" finnas. För billyft finns ingen sanktionsavgift, däremot kan avsaknad av en besiktningshandling kosta upp till 400.000:-. Se även avsnittet om sanktionsavgifter.

Kunskaper:
29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och lyftredskapets:
1. uppbyggnad,
2. drift,
3. manövrering,
4. egenskaper,
5. användningsområde,
6. begränsningar,
7. underhåll och
8. kontroll.
En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation tillgänglig på arbetsstället.
Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning. Den inhyrde ska från sitt företag ha dokumenterade kunskaper om inte inhyrande företag ombesörjer detta. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas. 

Hur den dokumenterade kunskapen ser ut kan vara olika beroende på vad som avses, föreskriften omfattar allt från bakgavelyft på lastbil till hamnkranar och stora traverser.

Det finns utbildningsanordnare för olika typer av lyftanordningar, för bakgavellyft finns en e-learning som administreras av TYA

I sin enklaste form handlar det om att vid tillståndets utfärdande, ska arbetsgivaren säkerställa att kunskaper finns om vad som står i instruktionsboken , begränsningar i maxvikter och att egenkontrollen utförs regelbundet enligt tillverkarens anvisningar. Tillstånden ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen, lämpligen i personens samlade dokumentation över kompetenser och tillstånd.

Utformningen av tillståndsblankett hittar du under blanketter arbetsmiljö.