66a§ -Begäran om åtgärd

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider, om denne anser att arbetsgivaren inte följer reglerna, s.k 6 6 a§.

6 6a§ - anmälan

Ett skyddsombud kan begära om ingripande när det gäller risker som finns reglerade i arbetsmiljölagen och föreskrifterna, med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§.

Ett lokalt skyddsombud kan enbart begära åtgärder inom det egna skyddsområdet. 

Arbetsgång:

  • Försök alltid i första hand lösa frågan tillsammans. 

  • Arbetsgivaren ska skriftligen bekräfta mottagandet. Observera att begäran inte ska skickas för kännedom till Arbetsmiljöverket, i detta skede är det endast föremål för lokal behandling på företaget.

  • Ofta anger att man vill ha svar på frågan inom en eller två veckor, men det finns ingen regel för detta, tiden ska vara rimlig, det kan ju vara så att man behöver utreda vad som gäller och hur det ska göras vilket kan ta tid.

  • Inom rimlig tid ska arbetsgivaren lämna information om vilka åtgärder som planeras eller är genomförda. Skyddsombud ska ges möjlighet att medverka och lämna synpunkter.

  • Om skyddsombudet inte är nöjd med arbetsgivarens svar kan frågan hänskjutas till Arbetsmiljöverkets inspektion, som då först prövar om de formella kraven är uppfyllda.

  • Oftast blir det en eller flera inspektioner, som kan leda fram till ett beslut om föreläggande eller förbud eller till ett beslut som inte föranlederr åtgärd.

Undantag

Kap 6 i Arbetsmiljölagen förutom 66a§ räknas som samverkansfrågor och då kan inte en Kap 66a§ nyttjas, sådana undantag är:

  • man upplever sig hindrad från att utöva ditt uppdrag som skyddsombud, 

  • att arbetsgivaren inte informerar tillräckligt om sina planer för verksamhetens ekonomi eller produktion, 

  • att personalen inte litar på arbetsgivaren eller upplever att arbetsgivaren straffar kritik med uteblivna löneökningar, uteblivna befordringar och liknande. 

  • skyddsombudet kan inte heller begära att Arbetsmiljöverket ingriper när det gäller arbetsgivarens skyldigheter enligt medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens personalpolicy, sådant som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), affärsmässiga strategier, konflikthantering på individnivå och tolkning av kollektivavtal.

Överklagande

Både skyddsombudet och arbetsgivaren kan överklaga ett beslut. Finns det huvudskyddsombud i organisationen är det enbart denne som kan överklaga.