Sanktionsavgifter för trycksatta anordningar

Trycksatta anordningar kan till exempel vara kompressortankar, pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. Just nu bedriver Arbetsmiljöverket en särskild tillsyn om detta. För en utebliven kontroll kan en sanktionsavgift på 10.000 - 100.000 tas ut och det är inte bara kontrollen som ska vara utförd (tidigare benämnd besiktning).

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher.

I föreskrifterna anväds inte ordetbesiktning” längre utan istället ordet ”kontroll”.

Den tidigare installationsbesiktningen har tagits bort och ersatts med en "första kontroll".

För en utebliven kontroll kan en sanktionsavgift på 10.000 - 100.000 tas ut varför det är viktigt att kunna visa upp kontrollens besiktningsintyg och dokumentation, protokollet, som visar om det finns anmärkningar som ska åtgärdas inom viss tid.

Förutom detta ska en dokumenterad rutin för egenkontroll vara tillgänglig, denna följer av det "systematiska arbetsmiljöarbetet".

Riskinventering, riskbedömning, ett dokument avseende riskbedömning, kan i sin enklaste form vara en inventering och förteckning av de trycksatta anordningar som finns på företaget.

I dokumentet ska finnas uppgifter om vem som ska utföra egenkontrollen

Det kan exempelvis vara:

  • funktionskontroll,

  • inga otätheter,

  • avtappning av kondensvatten,

  • säkerhetsventilen fungerar, normalt ska den funktionskontrolleras 4-6 ggr per år

  • ingen yttre påverkan