Nya regler om rehabiliteringsplan

Den 1 juli 2018 träder nya regler i kraft om obligatorisk rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning.

Det har från den 1 juli 2018 införts en lagreglerad skyldighet för arbetsgivaren att planera insatser som underlättar den anställdes återgång.

Detta innebär att en plan för återgång i arbete ska upprättas när den anställde varit sjukskriven i 30 dagar, om det kan antas att hans eller hennes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar.

Om det med hänsyn till den anställdes hälsotillstånd klart framgår att denne inte kan återgå i arbete behöver det inte upprättas någon plan. När hälsotillståndet senare förbättras ska arbetsgivaren omgående upprätta en sådan plan.

Rehabiliteringsplanen ska, i den utsträckning det är möjligt, upprättas i samråd med den anställde. Arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande se till att planen följs och att det vid behov görs ändringar i den.Skyldigheten att upprätta en rehabiliteringsplan träder i kraft den 1 juli 2018.

För pågående sjukfall som vid ikraftträdandet varat eller antas pågå minst 60 dagar ska en rehabiliteringsplan upprättas senast den 30 september 2018.Kravet att den anställde ska lämna in ett utlåtande från arbetsgivaren till Försäkringskassan anses obehövligt och tas därför bort.

I samband med införandet av obligatoriska rehabiliteringsplaner avser regeringen att utvidga stödet för att stimulera och underlätta arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser utvidgas. Detta kommer innebära att det arbetsplatsnära stödet till arbetsgivaren ska kunna lämnas med ett tak på 10 000 kronor per arbetstagare och kalenderår, för att bidrag ska kunna ges för ytterligare insatser.

Nuvarande stöd innebär 7000 kronor per insats och år. Bidraget ska lämnas med ett högsta belopp på maximalt 200 000 kronor per arbetsgivare och kalenderår.