Policies

Det är vanligt att företag antar policies i olika arbetsgivarfrågor. En policy är en avsiktsförklaring och innehåller riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. I det här avsnittet hittar du exempel på olika policies. Tänk på att dessa kan behöva anpassas till enskilda behov och förutsättningar.

Om du vill införa en policy finns det några saker du ska tänka på.

Arbetsgivaren beslutar ensidigt om införandet av en policy. Det är dock lämpligt att informera facket och ibland t o m nödvändigt.

Observera att om arbetsgivaren avser att införa någon form av övervaknings- eller kontrollåtgärd genom policyn kan det bli aktuellt med förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen, MBL. Det är då inte policyn i sig som föranleder förhandlingsskyldigheten utan beslutet om att införa en ingripande åtgärd.

Det är arbetsgivaren som på eget initiativ ska kalla till en MBL-förhandling. Förhandlingen innebär inte något krav på att komma överens med facket. Efter avslutad förhandling fattar arbetsgivaren det slutliga beslutet.