Mer om diskrimineringsgrunderna

De olika diskrimineringsgrunderna är följande

  • ​kön

  • könsöverskridande identitet eller uttryck

  • etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning 

  • funktionsnedsättning

  • sexuell läggning 

  • ålder

Det finns även ett förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda personer. Slutligen finns bestämmelser i föräldraledighetslagen som innehåller förbud mot missgynnande av föräldralediga.