Tjänstemän

Bestämmelser om arbetstid finns både i arbetstidslagen och arbetstidsavtalet för tjänstemän.

MAF och Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer har genom arbetstidsavtalet delvis gjort avsteg från arbetstidslagen. Arbetstidsavtalet innehåller framför allt regler om ordinarie arbetstid, dygnsvila, övertid och jourtid. I dessa delar gäller avtalets regler istället för arbetstidslagens regler.

Observera att i övriga delar gäller arbetstidslagens bestämmelser, exempelvis rörande högsta sammanlagda arbetstid, nattarbete, veckovila, raster och pauser.

Arbetstidsavtalets omfattning

Arbetstidsavtalet gäller i princip för alla tjänstemän och arbetsledare vid företaget, med följande undantag:

  • Tjänstemän i företagsledande ställning. I små företag avses normalt endast företagsledaren. I medelstora företag avses till exempel verkställande direktören och möjligen ytterligare någon tjänsteman med speciellt självständigt ansvar.

    I större företag avser undantaget direktionsmedlemmar. Om direktion saknas kan även sådana tjänstemän undantas som har en självständig ställning som chef för en större gren av företagets verksamhet, till exempel divisions-, produktions- eller försäljningschefer.

  • Arbete som tjänstemannen utför i sitt hem eller under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat, det vill säga okontrollerbart arbete. Det är aktuellt för sådant arbete där arbetsgivaren inte har någon rimlig möjlighet att själv eller genom underordnad personal eller annan kontrollera när arbetet börjar och slutar.

  • Tjänsteman som genom överenskommelse med arbetsgivaren har fått högre lön eller extra semesterdagar istället för rätt till övertidsersättning, kan även komma överens om att tjänstemannen ska vara undantagen från arbetstidsavtalet.

  • Arbetsgivare och tjänstemannaklubb kan komma överens om att tjänsteman med "särskild förtroendeställning i arbetstidshänseende" eller om "särskilda omständigheter föreligger" ska undantas. Denna möjlighet till överenskommelse avser tjänstemän som har krävande administrativa, intellektuella, konstnärliga eller liknande arbetsuppgifter, som är av sådant slag att det är svårt att på förhand beräkna hur lång tid uppgifterna kommer att ta.

Observera att de tjänstemän som enligt ovan undantagits från arbetstidsavtalet inte heller omfattas av motsvarande bestämmelser i arbetstidslagen. De omfattas dock av de regler i arbetstidslagen som inte reglerats i arbetstidsavtalet - exempelvis reglerna om högsta sammanlagda arbetstid, nattarbete, veckovila, raster och pauser – som gäller för alla tjänstemän.

Lokala överenskommelser enligt arbetstidsavtalet

Som framgår av följande avsnitt kan arbetsgivaren i flera fall enligt arbetstidsavtalet träffa lokala överenskommelser med tjänstemannaklubben. Sådana överenskommelser gäller tillsvidare med tre månaders uppsägningstid.

Om det inte finns någon tjänstemannaklubb vid företaget ska tjänstemännen utse en talesman bland sig. Lokala överenskommelser enligt arbetstidsavtalet omfattar även oorganiserade tjänstemän.