Stadgar

Med ändringar antagna på ordinarie förbundsstämmor den 14 maj 2013 samt 13 maj 2014

1 § Ändamål

Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA) är ett förbund inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

BA har till ändamål att i enlighet med dessa och Svenskt Näringslivs stadgar till­varataga och främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom arbetsgivare och som medlemmar i Svenskt Näringsliv.

2 § Medlemskap

Medlemskap i BA kan efter prövning av BA:s styrelse beviljas arbetsgivare, som i Sverige yrkesmässigt utövar biltrafik, entreprenadverksamhet med fordon eller maskiner, förarutbildning eller annan därmed jämförlig verksamhet.

För företag, som bedriver verksamhet enligt ovan inom ramen av ekonomisk förening eller annan juridisk person, kan medlemskap beviljas hela samman­slutningen eller, vid blandad verksamhet, en del av denna sammanslutning.

Medlem i BA är skyldig att samtidigt vara medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

3 § Medlemskapets omfattning

Medlemskapet i BA skall omfatta samtliga arbetstagare, som är anställda i verk­samhet, för vilken anslutning till BA kan ske. BA:s styrelse äger medge undantag härifrån.

Arbetsgivare, som söker eller erhållit medlemskap i BA, är skyldig att på begäran av BA eller Svenskt Näringsliv lämna uppgift, huruvida och i vilken omfattning han bedriver annan rörelse.

4 § Inträde

Ansökan om inträde i BA skall tillställas BA på fastställd blankett. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl BA:s som Svenskt Näringslivs stadgar.

Ansökningen skall innehålla uppgift om antalet sysselsatta arbetstagare hos sökanden och den lönesumma som sökanden utbetalat under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar, som BA:s styrelse anser erforderliga.

5 § Medlemskapets upphörande

Medlemskap i BA och Svenskt Näringsliv upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsägning från medlem­mens, BA:s eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum.

Medlemskapet i BA upphör därjämte, om medlemskapet i Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör. Om utträde och uteslutning i vissa fall stadgas närmare i 25 §.

Utan hinder av vad som sagts i första stycket kan styrelsen bevilja medlem, som nedlagt sin rörelse, utträde ur BA vid löpande års slut.

6 § Avgifter

Förutom de avgifter, som medlemsföretag enligt Svenskt Näringslivs stadgar har att utgiva till Svenskt Näringsliv, skall han till BA och annan juridisk person i vilken viss del av förbundets verksamhet bedrivs, erlägga avgifter, som fastställs på förbundsstämma.

7 § Styrelse och arbetsutskott

Ledningen av BA:s angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Stockholm. Styrelsen består av det antal ordinarie ledamöter, som på varje ordinarie för­bundsstämma beslutas, dock minst åtta och högst 14, jämte minst tre och högst åtta suppleanter. BA:s verkställande direktör är självskriven ledamot av styrelsen.

Styrelsen väljs vid ordinarie förbundsstämma för tiden t.o.m. nästföljande ordi­narie förbundsstämma.

Styrelsen utser inom sig ordförande och en eller flera vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Sådan kallelse skall utfärdas om det påkallas av minst tre ledamöter av styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig, när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande för­enar sig och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder. I behandling av ärende, som angår någon styrelseledamot enskilt, må denne ej deltaga.

Suppleanterna i styrelsen skall underrättas om styrelsesammanträdena samt äger närvara och deltaga i överläggningarna men icke i besluten. Därest styrelsen ej är fulltalig, äger suppleant inträda för ordinarie ledamot med rätt att även delta i be­sluten.

Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordföranden, verk­ställande direktören samt minst en ledamot.

8 § Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen

att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom BA:s område och även vidta åtgärder med anledning av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd,

att när så kommer ifråga utse ledamot och/eller suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse,

att å ordinarie förbundsstämma varje år framlägga redogörelse för sin förvaltning jämte revisorernas utlåtande därutöver,

att verkställa av förbundsstämman fattade beslut,

att antaga och entlediga verkställande direktören och övriga tjänstemän vid för­bundet,

att även i övrigt arbeta för främjande av BA:s syften samt

att sörja för att BA har en tillfredsställande organisation och om så befinns ändamålsenligt förlägga viss verksamhet till en särskild juridisk person ävensom svara för att BA:s bokföring noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt ävensom att behörig kontroll härutöver finns.

9 § Styrelsens befogenheter

Styrelsen äger besluta å BA:s vägnar i alla ärenden angående vilka ej annorledes bestämts i dessa stadgar eller på förbundsstämma.

10 § Verkställande direktör

Verkställande direktören ombesörjer i enlighet med instruktion av styrelsen BA:s löpande verksamhet.

Utan särskild fullmakt av styrelsen äger verkställande direktören att själv eller genom honom befullmäktigat ombud söka, kära och svara för BA ävensom föra dess talan i övrigt.

11 § Firmateckning

BA:s firma tecknas på sätt styrelsen beslutar.

12 § Förhandlingsdelegationer

För behandling av frågor om upprättande och tolkning av kollektivavtal kan or­dinarie förbundsstämma utse förhandlingsdelegationer att biträda BA:s ledning.

Antalet ledamöter skall vara minst två och högst åtta. Härutöver äger styrelsen eller VD rätt att utse adjungerad ledamot.

Inom delegation har varje ledamot en röst.

13 § Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

14 § Verksamhetsberättelse m m

För varje år skall styrelsen avge berättelse över verksamheten och förvaltningen med balans- och resultaträkningar att tillställas revisorerna senast den 15 mars påföljande år.

15 § Revision

För granskning av BA:s räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt väljs årligen på ordinarie förbundsstämma tre revisorer, varav en skall vara auktoriserad revi­sor, samt två revisorssuppleanter, varav en ska vara auktoriserad revisor. Envar av dessa äger, när han så vill, ta del av BA:s alla räkenskaper och andra hand­lingar. Senast den 1 april skall revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse därom till styrelsen.

16 § Valberedning

Ordinarie förbundsstämma utser för tiden till och med nästa ordinarie stämma en valbe­redning med uppgift att framlägga förslag till val vid stämma enligt 17 § punkterna 11-16 och i förekommande fall vid extra stämma.

Valberedningen skall utgöras av fem ledamöter, varav en sammankallande, med lägst två och högst fem suppleanter.

Vid fullgörandet av sitt uppdrag skall valberedningen beakta att olika medlems­grupper och olika delar av landet om möjligt blir företrädda.

17 § Ordinarie förbundsstämma

På tid och plats, som bestäms av styrelsen, sammanträder BA:s medlemmar varje år senast den 31 maj till ordinarie förbundsstämma. Kallelse med föredragnings­lista skall avsändas minst fjorton dagar före stämman. 

På den ordinarie förbundsstämman skall följande ärenden förekomma:

1.     Val av ordföranden vid stämman

2.     Val av två justeringsmän

3.     Justering av röstlängden

4.     Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

5.     Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

6.     Revisorernas berättelse

7.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.     Avgifter till BA och BAKAB

9.     Ärende, som styrelsen vill underställa stämman och/eller medlem i före­skriven tid anmält

10.   Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

11.   Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

12.   Val av ledamöter i styrelsen jämte suppleanter

13.   Val av revisorer jämte suppleanter

14.   Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma

15.   Fastställande av förhandlingsdelegationer

16.   Val av ledamöter i förhandlingsdelegationer

17.   Val av ledamöter jämte suppleanter i valberedningen

Ärende som medlem skriftligen anmält till BA senast den 15 mars upptas på föredragningslistan.

Annat ärende må ej utan alla närvarandes samtycke upptas vid stämman, om det ej omedelbart föranleds av styrelsens berättelse, balansräkningen, resultaträk­ningen eller revisionsberättelsen, eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan.

18 § Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma sammankallas, då sådan vid ordinarie förbundsstämma beslutas eller då styrelsen så finner erforderligt, eller på framställning av revi­sorerna eller minst 1/10 av antalet förbundsmedlemmar.

Till extra stämma utfärdas kallelse i samma ordning som till ordinarie stämma. I kallelsen till extra stämma skall angivas de ärenden, som skall förekomma. Annat ärende må ej avgöras vid sådant möte.

19 § Röstning m m vid förbundsstämma

Vid förbundsstämma skall de närvarande genom röstning efter huvudtalet välja ord­förande och justeringsmän. I övrigt röstas efter årslönesumma så att en röst motsvarar varje fullt 100.000-tal kronor i årslönesumma. Varje medlem skall dock tillgodoräknas minst en röst. Medlem som ej erlagt till BA förfallna avgifter äger ej rösträtt.

Med årslönesumma avses den lönesumma som medlemmen under föregående kalenderår utbetalat i rörelse som omfattas av medlemskapet. I lönesumman ingår ej ersättning till verkställande direktör och andra företagsledare. 

Medlems rösträtt vid förbundsstämma fullgörs av den person medlemmen anmält som sin representant.

All röstning sker öppet om ej omröstning med slutna sedlar begärs.

Vid förbundsstämma må ingen rösta för mer än inalles 1/20 av det vid stämman före­trädda röstetalet.

Där ej annat är föreskrivet avgörs stämmans beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skall den mening gälla, som biträds av flertalet röstande. Är antalet röstande lika på ömse sidor, avgörs val genom lottning; eljest gäller den mening ordföranden vid stämman företräder.

Vid stadgeändring och i händelse av upplösning av BA förfars enligt 26 §.

20 § Medlems åligganden

Det åligger medlem särskilt

att noga ställa sig till efterrättelse BA:s och Svenskt Näringslivs stadgar samt med stöd av nämnda stadgar fattade beslut,

att tillämpa gällande kollektivavtal och lagstiftning,

att vid tvist rörande tolkning och tillämpning av kollektivavtal eller annan tvist som rör förhållandet arbetsgivare och arbetstagare, följa förbundets tolkning, rådgivning och/eller fattade beslut i aktuella frågor,

att informera och överlägga med förbundet om väsentliga frågor som uppkom­mer i samband med förhandlingar rörande tolkning och tillämpning av gällande kollektivavtal och arbetsmarknadsrelaterad lagstiftning,

att inom föreskriven tid lämna de uppgifter angående arbets- och löneförhållan­den, som BA infordrar,

att icke för arbetstagarna eller deras organisationer framlägga förslag till kollek­tivavtal innan BA:s styrelse yttrat sig däröver, eller träffa sådant avtal utan att BA:s och Svenskt Näringslivs styrelser godkänt detsamma,

att icke under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt i strid med vad BA:s eller Svenskt Näringslivs styrelse beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare samt

att icke tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringslivs styrelse.

21 § Strejk

Om strejk eller annan stridsåtgärd av arbetstagare utbryter eller hotar utbryta hos medlem, förfars i enlighet med vad i Svenskt Näringslivs stadgar närmare före­skrivs.

22 § Lockout

Vill medlem begära lockout, skall han anmäla detta hos BA:s styrelse med an­givande av skälet därtill och omfånget av den tillämnade lockouten, varefter sty­relsen förfar i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar.

Finner styrelsen skäl föreligga för en mera omfattande lockout, äger styrelsen be­sluta att hos Svenskt Näringsliv förorda sådan. För giltighet av sådant beslut fordras att tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter förenar sig om beslutet. Med enkel majoritet må styrelsen hänskjuta ären­det till förbundsstämma, som äger att hos Svenskt Näringsliv förorda lockout, därest beslut därom biträds av tre fjärde­delar av de avgivna rösterna.

23 § Konfliktersättning

Medlem är under de villkor och i den omfattning, som anges i Svenskt Närings­livs stadgar, berättigad till ersättning från Svenskt Näringsliv för skada genom strejk eller lockout.

24 § Krig och liknande förhållanden

Om Sverige kommer i krig eller regeringen meddelat föreskrift enligt 2 § Arbets­rättsliga beredskapslagen (1987:1262), gäller följande:

Därest på grund av rådande förhållanden ordinarie förbundsstämma ej kan hållas gäller för tiden intill dess hindret upphör och förbundsstämma åter hålles, att medlemmarnas avgifter skall erläggas i enlighet med de normer som senast fast­ställs vid förbundsstämma samt att de personer som genom förbundsstämmo­beslut senast utsetts till

  • styrelseledamöter och suppleanter
  • revisorer och suppleanter
  • ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
  • ledamöter i valberedning och suppleanter

skall anses ha fått sina uppdrag förlängda.

Därest på grund av rådande förhållanden förbundets styrelse ej kan sammanträda och, när så kommer i fråga, utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs sty­relse, skall de personer som senast utsetts till ifrågavarande uppdrag anses ha fått uppdragen förlängda för tiden intill dess hindret upphör och styrelsen åter sam­manträder.

25 § Påföljd vid brott mot stadgar och beslut

Har medlem uppsåtligen eller av grov oaktsamhet överträtt eller kringgått be­stämmelserna i 20 §, kan styrelsen ålägga medlemmen att utge skadestånd till BA. Skadeståndet må högst bestämmas till tre procent av årslönesumman. För medlem vars årslönesumma understiger 1.000.000 kr må skadeståndet högst be­stämmas till 30.000 kr.

Med årslönesumma avses vad som stadgas om årslönesumma i 19 §.

Styrelsen kan efter viss uppsägningstid eller till omedelbart utträde uppsäga medlem som bryter mot förbundets stadgar, mot av förbundet eller Svenskt Näringsliv fattade beslut eller mot lag eller kollektivavtal.

Finner styrelsen att medlem skall uteslutas med iakttagande av viss uppsägnings­tid, skall medlemskapet upphöra vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan beslut om uteslutning fattades. Medlemmen skall dock, om styrelsen så beslutar, omedelbart vara förlustig alla sina rättigheter gentemot förbundet. Skyldighet föreligger dock att erlägga stadgade avgifter för tid till dess medlemskapet upphör. I sådant fall får medlem inte deltaga i stämmor eller andra sammanträden eller i förbundets verksamhet i övrigt.

26 § Stadgeändring och upplösning av förbundet

För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av BA erfordras att samtliga medlemmar förenat sig därom eller att beslut därom fattats av två på varandra följande förbundsstämmor, den senare minst en månad efter den förra, samt att beslutet på den senare stämman biträds av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Stadgeändring är dock ej giltig förrän Svenskt Näringsliv godkänt den­samma.

I händelse av BA:s upplösning skall BA:s behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut, som fattas vid den sista förbundsstämman.

27 § Svenskt Näringslivs stadgars tillämplighet

Utöver vad som ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även mellan BA och medlemmarna.

28 § Skiljedom

Tvist mellan BA å ena sidan och medlem å andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Därest enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Till toppen på sidan