Organisation

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, bildades redan 1929.

Våra medlemsföretag finns inom åkeri-, terminal-, transportförmedlings-, logistik-, renhållnings-, återvinnings-, trafikskole- och taxinäringen.

BA är en ideell förening och ett arbetsgivarförbund. Förbundet är medlem i Svenskt Näringsliv och en del av Transportföretagen. Vi erbjuder medlemsföretagen våra tjänster genom BAs konsultbolag, Biltrafikens Arbetsgivareförbund BA Konsult Aktiebolag (BAKAB). Personalen är dock anställd av Transportföretagen.

BA och BAKAB - organisation

BAs styrelse väljs av dess förbundsstämma där alla medlemsföretag får rösta. BA och BAKAB har samma styrelse. BAKABs bolagsstämma utgörs av BAs styrelse.

Vid förbundsstämma skall de närvarande genom röstning efter huvudtalet välja ordförande och justeringsmän. I övrigt röstas efter årslönesumma så att en röst motsvarar varje fullt 100 000-tal kronor i årslönesumma. Varje medlem skall dock tillgodoräknas minst en röst. Ett medlemsföretag som inte har betalat sina medlemsavgifter har inte någon rösträtt.

BAs representation i Transportföretagen

Av samarbetsavtalet mellan BA och Transportföretagen framgår att BA är repre­senterad med tre ledamöter i Transportföretagens styrelse. Representanterna är ordförande och två vice ordföranden.

BAs representation i Svenskt Näringsliv

BA utser tio ombud till Svenskt Näringslivs stämma och representeras av två ledamöter i dess styrelse. Transportföretagens styrelse utser vidare en representant till Svenskt Näringslivs arbetsutskott.

Slutligen representeras BA av en ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. SME-kommittén är ett rådgivande organ till Svenskt Näringslivs styrelse och VD. Svenskt Näringslivs styrelse beslutar om instruktion för SME-kommittén. Kommitténs uppgift är att stödja och vägleda Svenskt Näringslivs arbete med och för de små och medelstora medlemsföretagen. Kommittén skall initiera och yttra sig över frågor av särskild vikt för SME till Svenskt Näringslivs beslu­tande organ.