Mål & verksamhetsidé

Biltrafikens Arbetsgivareförbunds, BA, verksamhetsidé är att påverka utvecklingen i arbetsgivarfrågor mot bästa förutsättningar för medlemsföretagen.

BA ska sluta kollektivavtal för branschen som ger medlemsföretagen arbetsfred och gynnar deras utveckling och konkurrenskraft.

BA ska genom biträde, rådgivning, information och utbildning stå till medlemmarnas tjänst i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare samt genom kontakter med lagstiftare och myndigheter – i Sverige och internationellt – påverka innehållet i de regelverk som berör medlemmarna i deras roll som arbetsgivare.

BA ska vara branschens röst i arbetsmarknadsfrågor och verka för bästa rekryteringsmöjligheter till branschen och en ändamålsenlig yrkesutbildning. BA ska arbeta med opinionsbildning i arbetsgivar- och arbetsmarknadsfrågor.

Kortsiktiga mål

Utdrag ur BAs verksamhetsplan;

Avtalsförhandlingar

  • Avtalen ska följa utvecklingen på övriga arbetsmarknaden. Det får inte inne­hålla delar som medför större kostnadsökningar än på andra områden.

  • Avtalen skall gynna företagens utveckling och konkurrenskraft. Minst tre för­slag till produktivitetsförbättrande "åtgärder" där det föreligger samsyn mellan parterna skall tas fram inför kommande avtalsförhandlingar. Förslagen till för­ändringar skall arbetas fram i arbetsgrupper mellan avtalsförhandlingarna. Avtalen skall förenklas och revideras redaktionellt för att bli mer lättlästa. Minst tre förenklingar skall införas i varje avtal som träffas.

  • Avtalen skall träffas innan nuvarande avtal löper ut.

  • Avtalen skall träffas utan konflikt.

  • Strikt fredsplikt skall råda efter träffat avtal.BA ska förbättra medlemmarnas medvetenhet och utnyttjande av medlems­sidorna genom att dels förbättra informationen om medlems­sidorna, dels för­bättra informa­tionen på medlemssidorna.BA skall ta fram ytterligare material som underlättar företagens arbetsmiljö­arbete.

Medlemsservice

  • BA ska förbättra medlemmarnas medvetenhet och utnyttjande av medlemssidorna genom att dels förbättra informationen om medlemssidorna, dels förbättra informationen på medlemssidorna.

  • BA skall ta fram ytterligare material som underlättar företagens arbetsmiljöarbete.