Nya riktlinjer för vad som bör finnas i ett arbetstidsregister enligt vägarbetstidslagen

onsdag 3 juli

Transportstyrelsen har uppdaterat sina föreskrifter och allmänna råd om arbetstid vid visst vägtransportarbete (TSFS 2019:49) med ett förtydligande av vilka uppgifter de anser bör finnas med i ett register över arbetstid för arbetstagare som omfattas av vägarbetstidslagen (2005:395). Vägarbetstidslagen är tillämplig för förare som omfattas av EU:s kör- och vilotidsregelverk, vilket huvudsakligen är de som kör godstrafik i fordon som har en högsta tillåtna vikt över 3,5 ton samt busschaufförer som kör beställningstrafik och linjer som är längre än 50 kilometer.

Syftet med de allmänna råden är att komma till rätta med oklarheter som tidigare rått om vilka uppgifter som ska finnas med i ett arbetstidsregister. Transportföretagen har tillsammans med branschen i stort länge framhållit behovet av ett klargörande från Transportstyrelsen i detta avseende. I remissvar inför de ändringar som nu träder i kraft har vi även efterlyst ytterligare förtydliganden än de som Transportstyrelsen nu beslutat om.
Skyldigheten att föra register över arbetstid finns sedan tidigare i 20 § vägarbetstidslagen och har inte ändrats. Transportstyrelsens nya allmänna råd innebär alltså inte i sig några ytterligare skyldigheter eller åligganden för transportföretag. Det är inte heller något absolut krav att följa de allmänna råden, så länge företagen kan visa att de på annat sätt följer lagens krav på arbetstidsregister. Vår rekommendation till berörda företag är dock att följa de allmänna råden och alltså se till att arbetstidsregistren innehåller den information som föreskrivs i dessa råd.
Enligt de allmänna råden bör arbetstidsregister innehålla datum och klockslag i timmar och minuter för arbetets början, slut och raster. För dagar utan vägtransportarbete bör uppgifter om total arbetstid samt klockslag i timmar och minuter för arbetsdagens början och slut registreras.

De nya allmänna råden träder i kraft den 1 juli 2019. Ni hittar de allmänna råden i dess helhet här