Europaparlamentets transportkommitté TRAN omröstning om mobilitets paketet

torsdag 10 januari

I morse röstade Europaparlamentets TRAN-utskott om de reviderade kompromissändringsförslagen om de sociala och inre marknadsaspekterna av mobilitets paketet 1.

Vi vill informera er om att under omröstningen i TRAN-utskottet, så förkastades alla kompromisser om två av de tre lagstiftningsakterna i paketet:

  • Tillsynskrav och särskilda regler för utstationering av förare inom vägtransportsektorn – MEP Merja Kyllönen (GUE/NGL, Finland): Alla kompromisser förkastade
  • Om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 när det gäller minimikrav för maximala körtider per dag och vecka, lägsta raster och dygns-och veckovila och förordning (EU) 165/2014 när det gäller positionering med hjälp av färdskrivare – Europaparlamentarikern Wim van de Camp (EPP, Nederländerna): Alla kompromisser förkastade
  • Om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn – ledamot Ismail Ertug (S&D, Tyskland): Föredragandens kompromiss antagen

Eftersom dessa lagstiftningsakter är starkt sammanlänkade är det för närvarande oklart hur Europaparlamentet kommer att gå vidare med paketet till följd av resultatet av omröstningen med endast en fil antagen.

Vi bör också notera att några parlamentsledamöter före omröstningen begärde att TRAN-kommitténs ordförande skulle skjuta upp omröstningen på grund av att de alternativa kompromissändringsförslagen inte hade översatts till alla språk före omröstningen. Ordföranden avslog dessa önskemål.

Huvuddragen i de antagna kompromissändringsförslagen från MEP ERTUG kan sammanfattas enligt följande:

  • Ändring 19: fordonen måste återsändas till etablerings/Medlemsstaten minst en gång var fjärde vecka.
  • Ändring 60: cabotageverksamhet är begränsad till högst 3 dagar, med ett obegränsat antal åtgärder som är tillåtna i denna tid.  
  • Ändring 61: efter cabotageverksamhet får transportörer inte utföra cabotageverksamhet i samma medlemsstat inom 60 timmar efter återkomsten till den medlemsstat där transportföretaget är etablerat, och tills en ny internationell transport har utförts som härrör från etablerings/Medlemsstaten.