Exempel på arbetsmiljöuppgifter

Uppgiftsfördelningen, delegeringen kan ske i olika nivåer: Nivå 1 Övergripande ansvar för organisation, rutiner och administration. Nivå 2 Lokalt ansvara för att de rutiner som finns följs, genomförs och avrapporteras. Nivå 3 Genomför och avrapporterar utifrån rutiner och processer.

Arbetsuppgifter

 • Bevaka lagar, föreskrifter och interna regler. Informera berörda om nya föreskrifter.

 • Utifrån det behov som finns skapa policies, handlingsplaner och rutiner.

 • Svara för att företagets arbetsmiljöpolicy är känd och efterlevs inom ditt ansvarsområde.

 • Medverka i skyddsorganisationen och arbeta efter de riktlinjer som AML föreskriver.

 • Genomföra riskbedömningar när ändringar i verksamheten planeras.

 • Ta initiativ till att skyddsronder genomförs och avrapporteras.

 • Genom samverkan med medarbetarna och berörda skyddsombud sträva efter att anpassa hjälpmedel, arbetsmetoder och arbetsmiljö till vars och ens förutsättningar.

 • Tillse att skyddsinstruktioner är aktuella och följa upp att de följs.

 • Informeras om risker i arbetet och hur arbetet ska utföras.

 • Säkerställa att de maskiner, verktyg, utrustningar och produkter hanteras på ett arbetsmiljömässigt korrekt sätt.

 • Förvissa sig om att givna instruktioner uppfattas rätt och att de följs.

 • När personlig skyddsutrustning behövs säkerställa att den användas.

 • Rapportera tillbud, olyckor och arbetssjukdomar. Anmäla till Arbetsmiljöverk  och Försäkringskassa.

 • Medverka i utredning av olyckor, allvarliga tillbud och arbetssjukdomar

 • Bedöma om underställd personal har tillräcklig och aktuell kompetens för uppdraget.

 • Svara för introduktion av nyanställda och att nödvändig utbildning om arbetsmiljö genomförs.

 • Genomföra personalmöten där arbetsmiljöfrågor finns med som en naturlig del i verksamheten

 • Kontrollera att arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning fungerar.

 • I budgetarbetet beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras.

 • Utöva tillsyn över arbetsmiljön, följa upp verksamheten kontinuerligt i den omfattning som krävs.