Introduktion och information

Arbetsgivaren ska säkerställa att nyanställda på arbetsplatsen får en lämplig introduktion med information om regler och rutiner. Den ska anpassas så att alla är införstådda om vad som gäller.

Introduktion av nyanställd

Det är viktigt att den nyanställde känner sig väl mottagen på sin nya arbetsplats.

Är det så medför detta ofta en bestående positiv inställning till arbetsuppgifterna och till omgivningen.  Företaget bör på lämpligt sätt introducera den nyanställde på sin arbetsplats. Introduktionen handlar om att företaget på ett aktivt sätt gör den nyanställde bekant med sin nya omgivning genom att informera om företaget, skrivna och oskrivna interna regler, presentera viktiga kontaktpersoner och närmaste arbetskamrater. Ibland tillämpar företag ett system med en fadder för den nyanställde. Faddern tar hand om den nyanställde och visar tillrätta. Hur man i detalj bör gå till väga avgörs bäst av det enskilda företaget. Här ska bara erinras om att det är viktigt att den nyanställde från början ges tillfälle att få en positiv attityd till sin nya omgivning och sina nya arbetsuppgifter.

En introduktion kan innehålla olika delar, här ä några exempel:

 • Välkommen, presentation för arbetskamraterna.

 • Fakta om företaget/organisationen. Hur är företaget organiserat, vilka mål har det och vilka arbetsmiljöregler gäller.

  Information om anställningsavtal, arbetstider, tidrapportering, sjukfrånvaro, löneutbetalning och andra rutiner.

 • Personalförmåner som friskvård, företagshälsovård.

 • En rundvandring och visning av arbetsplatsen och personalutrymmen, nödutgångar, omklädningsrum mm.

 • En genomgång av arbetsuppgifterna.

 • Olycksrisker i arbetet och hur de förebyggs.

 • Risker för arbetsskador, som tunga lyft, och hur de undviks.

 • Personlig skyddsutrustning.

 • Första hjälpen, brand, larmrutiner utrymning.

 • Manualer, checklistor och skriftliga instruktioner som behövs i arbetet