Facklig representation i styrelsen

Vilka företag omfattas av lagen?

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, banker och försäkringsbolag omfattas av lagen. Det förutsätts då att minst 25 arbetstagare i genomsnitt varit anställda i företaget alternativt koncernen under det senaste räkenskapsåret. Om antalet anställda senare skulle sjunka under 25 och arbetstagarledamöter utsetts föränd­ras inte de anställdas rätt till styrelserepresentation. Vid beräkning av antal anställda skiljer man inte på organiserade och oorganiserade.

Övriga förutsättningar

Varje facklig organisation, som har kollektivavtal med företaget, kan begära att få arbetstagarrepresentation i styrelsen. Facket ska skriftligen underrätta före­tagets styrelse om man vill inrätta styrelserepresentation för de anställda. Rätt till deltagande inträder tre månader efter underrättelsen.

Antal arbetstagarledamöter

Arbetstagarna har rätt att utse två ledamöter och två suppleanter. Antalet arbets­tagarledamöter får emellertid inte överstiga antalet övriga styrelseledamöter.

De fackliga organisationerna får själva göra upp om fördelning av posterna de förfogar över. Om mer än 80 procent av arbetstagarna vid företaget tillhör samma arbetstagarorganisation, får denna utse samtliga arbetstagarledamöter. Arbets­tagarledamot bör utses bland de anställda vid företaget eller inom koncernen då det gäller styrelserepresentation i moderbolaget.

Uppdragstid

Uppdragstiden får inte omfatta mer än fyra hela räkenskapsår. För övrigt bestäms mandattiden av den fackliga organisation som utser ledamoten.

Arbetsformer

Styrelsens arbetsformer regleras inte i denna lag. Av aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar framgår emellertid att beslut i ärendet inte får fattas om inte samtliga styrelseledamöter och suppleanter dels fått tillfälle att delta i ärendets behandling dels fått tillfredsställande underlag för att kunna fatta beslut. Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde och vid stämma även om ordinarie ledamoten är närvarande. Rösträtt har han endast då han ersätter ordinarie ledamot.

En arbetstagarledamot har möjlighet att närvara i:

  • arbetsutskott inom styrelsen.

  • beredningsorgan utanför styrelsen. Detta gäller endast om styrelsen har utsett beredningsorganet att förbereda ärende, som senare ska avgöras av styrelsen.

  • arbetstagarledamoten har inte rätt att närvara:

-       i ett beredningsorgan som har ett fortlöpande uppdrag enligt en stående arbetsordning
-       när t.ex. VD ensam eller i en av denne sammankallad arbetsgrupp förbereder ett ärende för ett styrelse­möte som ett led i det normala ansvaret inför styrelsen.
-       när han/hon har ett väsentlig individuellt intresse som kan strida mot före­tagets
-       då ärenden behandlas där ett mer utpräglat motsatsförhållande råder mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen. Exempel på detta kan vara frågor rörande en tvist mellan företaget och fackföreningen eller åtgärder i samband med strejk eller lockout.

Arbetstagarledamotens ansvar

Det som diskuteras i en styrelse är ofta av konfidentiell natur. Eventuell informa­tion om sådana frågor måste därför stanna inom företaget och där behandlas med stor försiktighet. VD eller styrelsen beslutar om den upplysning som får lämnas utanför företaget. Samtliga styrelseledamöter har således skyldighet att iaktta sekretess när det gäller uppgifter som kan skada företaget om de kommer ut.

Styrelserepresentationslagen innehåller - till skillnad mot medbestämmandelagen - inte någon regel som uttryckligen ger de fackliga representanterna rätt att föra information vidare t.ex. till den fackliga klubbstyrelsen. Efter hand bör man inom styrelsen här utveckla en praxis som tillgodoser såväl företagets som de anställ­das intresse.

Ledighet och betalning

Enligt förtroendemannalagen har arbetstagarledamot rätt till den ledighet som erfordras för styrelsearbetet och rätt till bibehållna löneförmåner i samband med sådan ledighet. Något särskilt arvode utges inte.

Ersättningen till arbetstagarledamot kan avse:

  • ersättning för förlorad arbetsförtjänst under sammanträdestid

  • resekostnadsersättning och traktamente enligt gängse normer

  • ersättning för tid som åtgår för inläsning av utsända styrelsehandlingar och för förberedelsearbete såsom kontakter med klubbstyrelse och dylikt.